برچسب دیوان عدالت اداری

نوادگان دختر “مستمری پدربزرگ” را دریافت می‌کنند

نوادگان دختر "مستمری پدربزرگ" را دریافت می‌کنند
نوادگان دختر “مستمری پدربزرگ” را دریافت می‌کنند صدور رأی وحدت رویه الزام تأمین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ مشمول قانون کار توسط دیوان عدالت اداری  پیرو ایجاد برخی تعارضات در خصوص آرای صادره توسط برخی…