برچسب طلاق

طلاق توافقی بدون مشاوره

طلاق توافقی بدون مشاوره
طلاق توافقی بدون مشاوره طلاق توافقی چیست؟ در زندگی مشترک گاهی فضای خانه به‌ قدری متشنج می گردد که زوجین به شدت از لحاظ روحی و روانی در فشار قرار می گیرند فلذا با هدف خارج شدن از زیر بار…