خانواده
همسرآزاری در سیاست جنایی ایران
خانواده

همسرآزاری در سیاست جنایی ایران

تعریف همسرآزاری در سیاست جنایی ایران همسرآزاری به معنای درگیری و نزاع آگاهانه و از روی عمد یکی از زوجین نسبت به دیگری و بصورت تعرض به جسم و جان یا تعرض به روان فرد و به عبارتی خشونت و آزار فیزیکی و یا خشونت روانی می باشد و تحت عنوان خشونت خانگی نیز از آن […]